Reklamace a odstoupení smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se pak nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba na bazarové zboží

Na veškeré bazarové zboží je poskytována záruční doba 12 měsíců.

ZÁRUKA SE PAK NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:

 • vady, které byly již zohledněny v ceně
 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

 

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Jak reklamovat zboží?

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@brasty.cz
 • poštou na adresu provozovatele (viz níže)
 • telefonicky na tel. č.: 581580660

a následně zaslat reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

 • BRASTY GROUP s.r.o.
 • Velkomoravská 479/19
 • Olomouc, 779 00

O reklamaci musí prodávající rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde (PDF).

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do pěti pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení společnosti Brasty Group, s. r. o. písemně sdělit, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude na náklady reklamujícího zasláno zpět v původním stavu. 
V případě, kdy je na základě posouzení servisu shledáno mechanické poškození zboží či není nalezena/potvrzena reklamovaná závada zboží, je společnost Brasty Group, s. r. o. oprávněna naúčtovat reklamujícímu účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou zboží a jeho dopravou. 
V případě obdržení poškozeného zboží je zákazník povinen zaslat kompletní fotodokumentaci včetně obalového materiálu ( krabice + výplň ) pro účely reklamace. Bez doložení těchto důkazních materiálů může být reklamace zamítnuta.


Jak zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy

V případě, že se zákazník rozhodne objednávku zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, e-mailem nebo telefonicky) – dříve, než bude zboží vyexpedováno a odesláno zákazníkovi. Objednávka je pak bezplatně stornována. Je-li zboží již vyexpedováné, ponese spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno, na vlastní náklady, na adresu provozovny ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že prodávající obdrží zboží porušené, má právo žádat po kupujícím náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklad spojený s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně dárků, které kupující spotřebitel získal k objednávce zdarma a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží), na jím udané číslo bankovního účtu a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Společně s vráceným zbožím nám, prosím, zašlete i vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy. Ke stažení v PDF ho naleznete zde.

Prodávající má právo zamítnout vyřízení objednávky v případě, kdy množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. Pokud nastane spor o to, kolik je obvyklé množství zboží pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Nákupy zboží, jež je určeno ke komerčním účelům, jsou na maloobchodních stránkách www.brasty.cz výslovně zakázány. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 1818, § 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušení objednávky apod.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále pak obchodním zákoníkem.