Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.brasty.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Provozovatelem internetového obchodu www.brasty.cz je obchodní společnost BRASTY GROUP, s.r.o. se sídlem Lípová 511/15 , Praha 2, 120 00, IČ: 24276821, DIČ: 24276821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199911 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brasty.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA PROVOZ E-SHOPU:

Alena Masarová
GSM: +420 581 580 660
e-mail: alena.masarova@brasty.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY:

infolinka (po–pá, 9.00–17.00): +420 581 580 660
e-mail: (po–ne, nonstop): info@brasty.cz


Adresa:
BRASTY GROUP, s.r.o.
Velkomoravská 479/19
 779 00 Olomouc

Další důležité kontaktní informace naleznete na stránce kontakty.


VYMEZENÍ POJMŮ

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

– Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

PRODÁVAJÍCÍ (DODAVATEL)

– Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

KUPUJÍCÍ (ZÁKAZNÍK)

– Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 • KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITEL: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a obchodním zákoníkem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

– Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

– Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny s DPH) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

– Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

–  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

– Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny (včetně DPH) zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

– Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

– Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

– Pro potřeby vyřizování objednávek a nabízení služeb shromažďujeme se souhlasem uživatele následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • e-mail

Údaje shromažďujme, dokud uživatel nepožádá o jejich odstranění.


REKLAMACE, ZÁRUKA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Na veškeré námi nabízené a prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním a používáním výrobků.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží doporučujeme odeslat zpět na adresu provozovny v neporušeném stavu, nejlépe také v neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství, na vlastní náklady.

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a samotný proces reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady najdete v našem reklamačním řádu.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se zákazník rozhodne objednávku zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, e-mailem nebo telefonicky) – dříve, než bude zboží vyexpedováno a odesláno zákazníkovi. Objednávka je pak bezplatně stornována. Je-li zboží již vyexpedováné, ponese spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno, na vlastní náklady, na adresu provozovny ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že prodávající obdrží zboží porušené, má právo žádat po kupujícím náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklad spojený s navrácením zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně dárků, které kupující spotřebitel získal k objednávce zdarma a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží), na jím udané číslo bankovního účtu nebo jinak, na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Společně s vráceným zbožím nám, prosím, zašlete i vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy. Ke stažení v PDF ho naleznete zde.

Prodávající má právo zamítnout vyřízení objednávky v případě, kdy množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. Pokud nastane spor o to, kolik je obvyklé množství zboží pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Nákupy zboží, jež je určeno ke komerčním účelům, jsou na maloobchodních stránkách www.brasty.cz výslovně zakázány. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 1818, § 1820 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušení objednávky apod.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále pak obchodním zákoníkem.

 

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky přijde na vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží označené „skladem“ přijaté do 14.00 vyřizujeme v naprosté většině ještě ten den, nejpozději následující pracovní den.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin).

INFORMACE O MOŽNOSTECH DOPRAVY A PLATBY NALEZNETE ZDE.


Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Na zboží označené jako akční nelze uplatnit žádnou slevu!

Výše poskytovaných slev, jejich platnost a podmínky uplatnění jsou vždy uvedeny u příslušného produktu, na dárkovém poukazu nebo prostřednictvím jiné kreativy.

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.brasty.cz.REKLAMACE – ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, a nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a nepředstavují závazný popis vlastností produktů (např. barva se může nepatrně lišit kvůli nastavení barev vaší obrazovky).

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se pak nevztahuje na následující případy:

 • Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 • Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • Nejde-li o zásadní porušení kupní smlouvy: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný; právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o zásadní porušení kupní smlouvy bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Nejde-li o zásadní porušení kupní smlouvy, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Jde-li o zásadní porušení kupní smlouvy, které nebrání řádnému užívání věci, a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupujícímu je doporučeno dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • Na e-mailovou adresu provozovatele: info@brasty.cz.
 • Poštou na adresu provozovatele (viz níže).
 • Telefonicky na tel. č.: 581 580 660.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí obchodník spotřebiteli nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Obchodník kontaktuje spotřebiltele pomocí e-mailové adresy spotřebitele.

O reklamaci musí prodávající rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde (PDF).

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.


DÁRKY

Dárky se rozumí zboží, jež je poskytováno zdarma k jinému zakoupenému zboží prodávajícího. Dárky jsou poskytovány na základe darovací smlouvy, kde prodávající je dárcem a kupující obdarovaným. Na dárky lze uplatňovat pouze práva vyplývající z darovací smlouvy a nevztahují se na ně ustanovení Obchodních podmínek o reklamaci, odstoupení od smlouvy, výměně zboží a další. 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit poskytované dárky dle momentální dostupnosti a skladovým zásobám oproti nabídce v rámci internetového obchodu. 

Na dárky nelze uplatňovat odpovědnost za vady dle Obchodních podmínek. 

 

PROGRAM OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. 

 


PŘÍSLUŠNOST SOUDU A ROZHODNÉ PRÁVO

Kupující, který nákupem zboží souhlasil s obchodními podmínkami, se zavazuje, že bude spory řešit u českého soudu. Spory se míní: veškeré náležitosti s prodejem, vrácením zboží, zamítnutí reklamací, cenami zobrazenými na webových stránkách v době prodeje aj.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 16. dubna 2015, a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.brasty.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.brasty.cz, platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat. Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.