Garance plus podmínky

1. Služba prodloužená záruka:

BRASTY GROUP s.r.o. poskytne zákazníkovi tzv. prodlouženou záruku na hodinový strojek v délce 1 roku po uplynutí zákonné záruky výrobku zakoupeného prostřednictvím e-shopu Brasty.cz a to za podmínek uvedených níže. 

Smlouva o poskytování této služby je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník spolu s vybraným výrobkem nabízeným v e-shopu Brasty.cz označí v tzv. košíku i tuto službu a BRASTY GROUP s.r.o. tuto objednávku potvrdí.

Podmínky využití prodloužené záruky:

 • zákazník uhradí službu řádně a včas,
 • dojde k závadě na hodinovém strojku v době prodloužené záruky tj. 1 roku po uplynutí zákonné záruky výrobku; za závadu se pro účely této prodloužené záruky výslovně nepovažuje předbíhání a opožďování hodinek,
 • rozsah prodloužené záruky hodinového strojku je stejný a se stejnými podmínkami a výlukami jako v případě zákonné záruky, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Postup v případě uplatnění prodloužené záruky:

 • zákazník se e-mailem spojí s BRASTY GROUP s.r.o. a doloží nárok na prodlouženou záruku originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související uhrazenou prodlouženou záruku,
 • podle pokynů BRASTY GROUP s.r.o. odnese nebo zašle vadný výrobek na smluvené místo,
 • BRASTY GROUP s.r.o. zhodnotí, zda vznikl nárok na plnění ve smyslu prodloužené záruky a rozhodne o účelnosti opravy či výměny strojku a o nejvhodnějším způsobu provedení, o čemž zákazníka vyrozumí,
 • je-li hodinový strojek opravitelný, BRASTY GROUP s.r.o. zajistí provedení opravy,
 • došlo-li k úplnému zničení hodinového strojku anebo by byla jeho oprava neúčelná, BRASTY GROUP s.r.o. poskytne zákazníkovi náhradní hodinový strojek (původní hodinový strojek se v tomto případě zákazníkovi nevrací), 
 • není-li účelná oprava ani výměna hodinového strojku, je zákazníkovi vyplacena v penězích převodem na jeho účet tzv. časová cena hodinového strojku, čímž je myšlena cena hodinového strojku v době vzniku pojistné události.

Zánik prodloužené záruky:

 • uplynutím posledního dne prodloužené záruky, 
 • zánikem nebo odcizením výrobku, pro kterou byl vystaven doklad o koupi,
 • poskytnutím plnění prodloužené záruky,
 • platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době z důvodu záruční vady výrobku (v takovém případě BRASTY GROUP s.r.o. vrátí úhradu za prodlouženou záruku).

2. Garance náhodného rozbití a krádeže

BRASTY GROUP s.r.o. nahradí zákazníkovi finanční ztrátu na výrobku zakoupeného prostřednictvím e-shopu Brasty.cz, která mu vznikla náhodným poškozením výrobku nebo jeho krádeží a to za podmínek uvedených níže. 

Smlouva o poskytování této služby je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník spolu s vybraným výrobkem nabízeným v e-shopu Brasty.cz označí v tzv. košíku i tuto službu a BRASTY GROUP s.r.o. tuto objednávku potvrdí.


Podmínky využití služby:

 • zákazník uhradí službu řádně a včas,
 • zákazník uplatní službu nejpozději 1 rok od objednání předmětného výrobku emailem.
 • v případě odcizení výrobku zákazník doloží potvrzení od Policie ČR.
 • služba zaniká poskytnutím plnění.
 • službu lze dokoupit do 14-ti dní po obdržení zboží.

Poskytnutá služba se nevztahuje na:

 • opravy výrobku, na něž se vztahuje zákonná záruka,
 • běžné opotřebení výrobku, zanedbání údržby anebo postupným působením koroze, vlhkosti, tepla nebo chladu,
 • poškození výrobku, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost zboží (např. poškrábání, obarvení, ztráta barvy či povrchové úpravy apod.),
 • poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, opravou anebo údržbou,
 • poškození výrobku, ke kterému došlo jeho užíváním v rozporu s návodem od výrobce anebo účelem pro který je výrobek určen, včetně použití výrobcem neschválených doplňků,
 • poškození či odcizení výrobku v důsledku vis maior,
 • poškození či odcizení výrobku způsobené úmyslně.

Výše náhrady finanční ztráty na výrobku:

 • tato služba je sjednána se spoluúčastí ve výši 10% z kupní ceny věci včetně DPH, v případě, že je zákazník plátcem DPH, se sjednává spoluúčast ve výši 10% z kupní ceny bez DPH, 
 • v případě náhodného poškození výrobu, je-li opravitelný, je zákazníkovi zajištěno provedení opravy, došlo-li k úplnému zničení výrobku anebo by byla jeho oprava neúčelná, je zákazníkovi poskytnut náhradní výrobek v odpovídající cenové kategorii dle výběru zákazníka, není-li účelná oprava ani výměna výrobku, je zákazníkovi vyplacena kupní cena výrobku po odečtení spoluúčasti ve výši 10%, a to formou poukázky na další nákup.
 • v případě odcizení výrobku je zákazníkovi poskytnut náhradní výrobek v odpovídající cenové kategorii dle výběru zákazníka, není-li účelné poskytnout náhradní výrobek, je zákazníkovi vyplacena kupní cena výrobku v penězích po odečtení spoluúčasti ve výši 10% z kupní ceny výrobku a to formou poukázky na další nákup.